ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie
Przedmiotem działalności
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie
jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy
w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:


 • ujęcie wody surowej i jej uzdatnianie dla potrzeb konsumpcyjnych i gospodarczych mieszkańców miasta i gminy Strzelin oraz celów produkcyjnych,
 • rozprowadzanie wody poprzez sieć wodociągową i jej doprowadzenie do poszczególnych odbiorców na terenie miasta i gminy Strzelin,
 • odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej,
 • oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach na terenie gminy Strzelin,
 • laboratoryjna kontrola jakości wody surowej i czystej oraz badanie ścieków,
 • nadzór i kontrola ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych będących na majątku ZWiK,
 • prowadzenie działalności związanej z pomiarem ilości i sprzedaży wody oraz opłatami za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących na majątku ZWiK,
 • eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awaryjnym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej na majątku ZWiK,
 • eksploatacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych oraz urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • prowadzenie modernizacji i działalności inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących na majątku ZWiK,
 • opracowanie i określenie wytycznych oraz programowanie i koordynacja rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • określenie technicznych warunków poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Spółki,
 • świadczenie innych usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
 • prowadzenie działalności handlowo-detalicznej i hurtowej – artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, pozostałych półproduktów.  Drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła oraz pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( według EKD 51.54, 51. 70, 52.46, 52.48).