ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

 

Ogłoszenia o przetargach


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „Budowa sieci wodociągowej wraz z zewnętrznymi punktami poboru wody do celów przeciwpożarowych, na terenie działek nr 4/12, 7/5, 9/24, 479, 582/36 AM-1 w miejscowości Dębniki, gmina Strzelin”

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy.
 3. Projekt umowy.
 4. Kopia projektu budowlanego.
 5. Załączniki do projektu.
 6. Plan sytuacyjny.
 7. Profil wodociągu.
 8. Węzły.
 9. Kopia pozwoleń na budowę.
 10. Standardy materiałowe - wyciąg z dokumentu.
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Protokół z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty


**********

 

Zapytanie ofertowe do zamówienia pn. "Wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów"

1. IDW

2. Umowa

3. Załączniki edytowalne

4. OPZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Protokół z otwarcia ofert

7. Zawiadomienie o wyborze oferty**********

Przetarg pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - Trześnia Etap Ia"

1. Ogłoszenie

2. Część I IDW, 13.11.20

3. Część I IDW, 13.11.20, Załączniki do IDW edytowalne

4. Część II Umowa, 13.11.20

5. Przedmiar robót - edytowalny

6. Część III OPZ (.zip) 

7. Odpowiedzi na pytania 1 

8. Odpowiedzi na pytania 2 

9. Odpowiedzi na pytania 3 

10. Odpowiedzi na pytania 4 

11. Odpowiedzi na pytania 5 

12. Protokół z otwarcia ofert 

13. Zawiadomienie o wyborze oferty

**********


Przetarg pn.: Dostawa materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla ZWiK spółka z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie  

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 do specyfikacji

4. Załącznik nr 2 do specyfikacji

5. Załącznik nr 3 do specyfikacji

6. Załącznik nr 4 do specyfikacji

7. Załącznik nr 5 do specyfikacji


8. Załącznik nr 6 do specyfikacji

9. Projekt umowy

10. Formularz cenowy - wersja aktywna

11. Odpowiedzi na pytania 1  

12. Zmiana terminu składania ofert

13. Odpowiedzi na pytania 2 

14. Odpowiedzi na pytania 3 

15. Zmiana terminu składania ofert 2 

16. Protokół z otwarcia ofert 

17. Ogłoszenie o wyniku postępowania


**********


Przetarg pn.: 

Część I - Zadanie 1 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym – obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie”

Zadanie 2 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju nieregularnym”

Część II - Zadanie 5 pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków  w Strzelinie - renowacja rurociągów międzyobiektowych i elementów komory zlewczej”

1. Ogłoszenie

2. IDW wraz z załącznikami

3. Projekt umowy

4. PFU

5. Modyfikacja zapytania ofertowego

6. Odpowiedzi na zapytania oferentów

7. Modyfikacja zapytania ofertowego

8. Modyfikacja zapytania ofertowego

9. Zbiorcze zestawienie ofert cz. 1

10. Zbiorcze zestawienie ofert cz. 2

11. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia dla cz. I

12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz. II


**********


Przetarg pn.:

Remont obiektów centralnej pompowni w Strzelinie i obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

1. Ogłoszenie

2. Część I - IDW

3. Załączniki do IDW

4. Część II - Projekt umowy

5. Część III - IDW

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


**********


Przetarg pn.: 

Część I - Zadanie 1 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym – obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie”

Zadanie 2 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju nieregularnym”

Część II - Zadanie 5 pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków  w Strzelinie - renowacja rurociągów międzyobiektowych i elementów komory zlewczej”


1. Ogłoszenie

2. Część I - IDW

3. Załączniki do IDW

4. Część II - Projekt umowy

5. PFU cz. 1

6. PFU cz. 2

7. Odpowiedzi na pytania

8. Odpowiedzi na pytania 2

9. Odpowiedzi na pytania 3

10. Odpowiedzi na pytania 4

11. Zbiorcze zestawienie ofert cz. 1

12. Zbiorcze zestawienie ofert cz. 2

13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


**********


Przetarg pn.: "Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym - obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. IDW

3. Projekt umowy

4. PFU

5. Odpowiedzi na pytania oferentów

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

**********


Przetarg pn.: "Remont obiektów centralnej pompowni w Strzelinie i obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. IDW

3. IDW załączniki edytowalne

4. Projekt umowy

5. PFU

6. Modyfikacja treści zapytania ofertowego

7. Odpowiedzi na pytania

8. Załącznik do oferty

9. Odpowiedzi na pytania 2

10. Modyfikacja treści zapytania ofertowego 2

11. Odpowiedzi na pytania 3

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


**********


Przetarg pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. IDW

3. IDW załączniki edytowalne

4. Projekt umowy

5. Dokumentacja cz. 1 (pliki skompresowane)

6. Dokumentacja cz. 2 (pliki skompresowane)

7.Zmiany w tresci zapytania ofertowego

8. PR-1 poprawione

9. Opis techniczny - zmiany (plik skompresowany)

10. Ujednolicenie w treści zapytania ofertowego

11. Zapytanie ofertowe PB-1 zmiana

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


**********


Przetarg pn.: "Remont obiektów centralnej pompowni w Strzelinie i obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. IDW

3. IDW załączniki edytowalne

4. Projekt umowy

5. PFU-1

6. PFU-2

7. PFU-3

8. PR

9. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********


Przetarg na: Dostawę materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla ZWiK sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 do specyfikacji

4. Załącznik nr 2 do specyfikacji

5. Załącznik nr 3 do specyfikacji

6. Załącznik nr 4 do specyfikacji

7. Załącznik nr 5 i 6 do specyfikacji

8. Formularz cenowy - wersja edytowalna

9. Projekt umowy

10. Przedłużenie terminu składania ofert

11. Odpowiedzi na pytania

12. Protokół z otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o wyniku postępowania


**********


Przetarg pn. Nadzór i administracja kontraktami w ramach projektu
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin” współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


1. Ogłoszenie

2. Instrukcja dla Wykonawców

3. Wzór umowy

4. Opis przedmiotu zamówienia

5. Załączniki edytowalne

6. Odpowiedzi na pytania

7. Zbiorcze zestawienie ofert

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

**********

Przetarg pn. Dostawa materiałów ekploatacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja

3. Załącznik do Specyfikacji

4. Aktywny formularz cenowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zmiana terminu składania ofert

7. Protokół z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

**********


Przetarg pn. Dostawa – zakup energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

5. Odpowiedzi na pytania

6. Protokół z otwarcia ofert

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********


Przetarg pn. Dostawa materiałów ekploatacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja

3. Załączniki

4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

**********


Przetarg pn. Dostawa - zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Projekt umowy


5. Odpowiedzi na pytania

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********

Przetarg pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelin"

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Wzór umowy oraz wzór karty gwarancyjnej

4. Projekt Kuropatnik

5. Projekt Strzelin ul. Wita Stwosza

6. Projekt Kuropatnik Kaczerki

7. Projekt Gęsiniec

8. Projekt Biały Kościół, Szczodrowice, Strzegów

9. Ogłoszenie o wyniku postępowania

**********