ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie


Po prawej w Menu znajdziesz najnowsze wyniki badań jakości wody.  Wybierz nazwę odpowiedniej Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

 
Jakość wody pitnej dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie pod względem właściwości fizykochemicznych oraz parametrów chemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz 2294).


Przedstawione w tabelach wybrane parametry fizykochemiczne wody pompowanej do sieci dystrybucyjnej z naszych Stacji Uzdatniania  sporządzone są oraz aktualizowane na podstawie wyników badań realizowanych przez Laboratorium firmy GBA POLSKA Sp. z o.o.,ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, Laboratorium to posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1095.

______________________________________________________________


Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zapewnienia odpowiedniej jakości wody, tj.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Strzelinie  prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia oraz w zakresie parametrów objętych wstępnym i kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych. Systematycznie wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody z eksploatowanych studni, stacji uzdatniania oraz wody podawanej do sieci. Dodatkowo badania wykonywane są każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, w szczególności jej pogorszenie.


Nadzór nad jakością wody kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Strzelinie, który analizuje cyklicznie przesyłane sprawozdania z prowadzonego monitoringu.