ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie


Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać.

Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
•    Jednostki samorządu terytorialnego,
•    Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
•    Administracja publiczna,
•    Służby publiczne inne niż administracja,
•    Instytucje ochrony zdrowia,
•    Instytucje kultury, nauki i edukacji,
•    Duże przedsiębiorstwa,
•    Małe i średnie przedsiębiorstwa,
•    Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności. repliki zegarków