ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Strzelin oraz odbiorców usług na terenie Gminy Strzelin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.