ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Cele Projektu "Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu" mogą być rozpatrywane w trzech perspektywach:
  • poprawa stanu infrastruktury w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków,
  • poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej,
  • spełnienie założeń określonych w założeniach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Strzelin. Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu wodno-ściekowego funkcjonującego na terenie Gminy Strzelin.