ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu,to największe przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie sanitarno – inżynieryjnym w historii gminy. Początkowo wartość projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa 1 – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, wynieść miała 88 612 704 zł. Po przeprowadzeniu przetargów kwotę tą zmniejszono do 79 355 663,34 PLN. Inwestycję dofinansowuje również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwotą 34 943 348,03 PLN.

Beneficjentem projektu Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-187/09 pn."Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu" jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie.

Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za realizację Projektu jest MAO (ang. Measure Authorising Officer ) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, powołany uchwałą  Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie.
 


Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” został podzielony na następujące kontrakty:

Kontrakt 1: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelinie oraz w miejscowościach Chociwel, Pęcz i Mikoszów”, który obejmuje następujące zadania:

 • 1.1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelinie – os. Na Skarpie,
 • 1.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelinie – os. Wschodnie,
 • 1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chociwel,
 • 1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pęcz i Mikoszów,
 • 1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Strzelinie – ul. Wita Stwosza, Gliniana, część Oławskiej,
 • 1.6. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Strzelinie – os. Parkowe.

Kontrakt 2: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach     Gęsiniec i Kuropatnik”, obejmujący następujące zadania:

 • 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gęsiniec,
 • 2.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuropatnik.


Kontrakt 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczodrowice, Strzegów i Biały Kościół”,

Kontrakt 4: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu”,

Kontrakt 5: „Pomoc Techniczna”,

Kontrakt 6: „Działania informujące i promujące”,

Kontrakt 7: „Inżynier Kontraktu”,

Kontrakt 8: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelinie – ul. Wojska Polskiego”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to:

1.Inwestycje obiektowe:
Budowa instalacji do suszenia osadów w Chociwelu (suszarnia solarna) o wydajności 2 600 ton osadów/rok.

2.Inwestycje liniowe:
a)Budowa sieci wodociągowej o długości 11,1 km:
- Strzelin – os. Na Skarpie – 1,7 km,
- Strzelin – os. Wschodnie – 2,1 km,
- Strzelin – ul. Gliniana, W. Stwosza, część Oławskiej - 0,6 km,
- Strzelin – os. Parkowe – 2,6 km,
- Kuropatnik – 4,1 km

b) Budowa kanalizacji sanitarnej – w zakres Projektu wchodzi budowa ok. 61,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 20 przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki i sterowania:

 • Chociwel – 1,4 km,
 • Pęcz – 7,5 km,
 • Mikoszów – 4,05 km,
 • Szczodrowice – 2,9 km,
 • Strzegów – 5,0 km,
 • Biały Kościół – 4,7 km,
 • Kuropatnik – 12,4 km,
 • Strzelin – os. Na Skarpie – 1,4 km,
 • Strzelin – os. Wschodnie – 2,7 km,
 • Strzelin – ul. Wita Stwosza, Gliniana, część Oławskiej – 1,5 km,
 • Strzelin – os. Parkowe – 4,2 km,
 • Strzelin – ul. Wojska Polskiego 0,94 km,
 • Gęsieniec – 12,9 km,