ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

1. Jaki akt prawny reguluje zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków ?

Odp. Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody prze-znaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów - określa: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

2. Po likwidacji kasy w siedzibie ZWiK-u, gdzie obecnie można zapłacić rachunki ?

Odp. Opłaty za wodę, ścieki i inne usługi wnosić można w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie przy ul. Kościuszki 43 lub przelewem na konto ZWiK: PKO BP I oddział Wrocław 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144