ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Obowiązujące taryfy


Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr WR.RZT.70.256.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelin na okres kolejnych 3 lat. 

Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

 

ZOBACZ: TREŚĆ DECYZJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI TARYFAMI


Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że z dniem 31.12.2020 r. przestała obowiązywać  Uchwała XV/213/19 Rady Miejskiej w Strzelinie w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzelin. 

Zgodnie z cyt. decyzją obecnie obowiązują następujące wysokości taryf: