ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

 R  E  K  L  A  M  A  C  J  E

 

Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi. Reklamacja zawsze musi mieć formę pisemną i powinna zawierać: 

- imię i nazwisko i oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (kod nabywcy),

- dane kontaktowe zgłaszającego reklamację,

- przedmiot reklamacji,

- uzasadnienie.


Reklamację można złożyć za pomocą poczty, maila lub bezpośrednio w siedzibie Spółki w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 69a w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Osoby do kontaktu w sprawie reklamacji:

 

dział rozliczeń 

- Teresa Cygal – Pomirko, tel. 71/ 79 62 907, e-mail: cygal@zwikstrzelin.pl

- Katarzyna Bieniek, tel. 71/ 79 62 908, e-mail: bieniek@zwikstrzelin.pl

 

dział techniczny

- Beata Rakoczy, tel. 71/ 79 62 908, e-mail: rakoczy@zwikstrzelin.pl

- Mieczysław Mydlarz, tel. 71/ 79 62 909, e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm

 

Złożenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej wpływu i powiadomienia zainteresowanego o sposobie jej rozstrzygnięcia.